ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות נועד להגן על חברות בענף הבנייה מפני הסיכונים הנובעים מתנאיה הייחודיים של סביבת העבודה בה הם פועלים.

מרבית הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות מעניקות 3 כיסויים עיקריים:

  • ביטוח רכוש – במסגרתו ינתן כיסוי ביטוחי לנזקים שיגרמו לרכוש, למבנה ולציוד הנמצאים באתר הבנייה או מועברים אליו וממנו.
  • ביטח אחריות צד שלישי – במסגרתו ינתן כיסוי לתביעות בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד ג' בעקבות עבודת המבוטח.
  • ביטוח חבות מעבידים – במסגרתו ינתן כיסוי לתביעות של עובדים בגין נזקי גוף שנגרמו להם בעקבות עבודתם בפרוייקט.

לסוכנות בקשי נסיון רב בהתאמת ביטוח עבודות קבלניות לחברות ממגזרי המשק השונים ובהם: בנייה ותעשייה, חברות הייטק וביוטק ועוד.

 

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button