ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הינו מוצר ביטוחי ייחודי שבא להגן על בעלי תפקידים בכירים החשופים לתביעות אישיות במהלך תקופת כהונתם ולאחריה. בין היתר כוללת הפוליסה כיסוי הוצאות משפטיות והוצאות שיפסקו בתביעות, במידה ויוגשו כאלו, כנגד נושאי המשרה.

התאמת הפוליסה באופן מדוייק לצרכי המבוטחים דורשת היכרות מעמיקה עם הארגון ונושאי המשרה העובדים בו,  וידע והבנה של דרישות החוק ומגבלותיו.

הצוות המקצועי של סוכנות בקשי עובד מזה שנים מול חברות וארגונים מהמובילים במשק ומעניק לנושאי המשרות הבכירים שלהם כיסוי ביטוחי המאפשר להם להמשיך ולהתמקד בעבודתם המקצועית ללא חשש.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

Call Now Button